NICOVSKÝ NADAČNÍ FOND

Statut Nicovského nadačního fondu

Nicovský nadační fond vznikl zápisem do nadačního rejstříku u Krajského soudu v Plzni dne 5. března 2012
V souladu s ustanovením §4 zákona 227/1997Sb. vydává správní rada Nicovského nadačního fondu tento statut:

Čl. 1
Název nadačního fondu

Název nadačního fondu zní: Nicovský nadační fond (dále jen "fond").

Čl. 2
Sídlo fondu

Sídlo fondu je: Plánice, Náměstí 135, PSČ 340 34.

Čl. 3
Účel fondu

Účelem nadačního fondu je obnova a zachování významných kulturních památek-poutního kostela Narození Panny Marie v Nicově u Plánice a farního kostela sv. Blažeje v Plánici.

Čl. 4
Vznik fondu

1. Fond vznikl dnem zápisu do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni dne 05. 03. 2012, oddíl N, vložka č. 111
2. Identifikační číslo fondu je 291 25 308

Čl. 5
Majetek fondu a jeho použití

1. Prostředky nadačního fondu lze použít v souladu se smlouvou o zřízení nadačního fondu.
2. Správní rada nadačního fondu rozhoduje:

 • O poskytnutí prostředků na opravy kulturních památek
 • O poskytnutí prostředků na propagaci objektu
 • O poskytnutí prostředků na náklady spojené s provozem objektů

3. Při poskytování prostředků nadačního fondu rozhoduje správní rada podle těchto zásad:

 • na poskytnutí nadačního příspěvku není předem daný právní nárok,
 • pravidla o poskytnutí nadačního příspěvku nejsou veřejným příslibem,
 • o poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada na základě návrhu člena správní rady nebo jakékoliv třetí osoby,
 • na zajištění administrativního chodu, propagaci fondu, pořádání koncertů a uměleckých produkcí, technického vybavení a vybavení nadačního fondu, jakož i na odměny odborníkům, jejichž služeb v souladu s cíli nadačního fondu bude potřeba, z prostředků nadačního fondu použít nanejvýše 30% z celkových ročních výnosů nadačního majetku, podle stavu k 31. prosinci téhož roku,
 • správní rada nadačního fondu nesmí přijímat takové závazky, jejichž přijetí způsobí, že součet všech závazků nadačního fondu je větší než majetek nadačního fondu k datu přijetí posledního závazku,
 • majetek nadačního fondu smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými smlouvou o zřízení nadačního fondu, jako nadační příspěvek nebo k úhradě nákladů souvisejících se správou nadačního fondu.

Čl. 6
Majetek nadačního fondu

Majetek nadačního fondu tvoří:

 • majetkový vklad zřizovatele,
 • výnosy z pořádání koncertů a jiných uměleckých produkcí,
 • dary a dědictví
 • granty, dotace a subvence
 • výnosy z veřejných sbírek
 • výnosy z kulturních, vzdělávacích a společenských akcí pořádaných v souladu s účelem nadačního fondu
 • příjmy plynoucí z nadačního majetku a ostatního majetku nadačního fondu, výnosů z prostředků nadačního majetku

Čl. 7
Orgány nadačního fondu

Orgány nadačního fondu jsou:

 • Správní rada nadačního fondu.
 • Revizor nadačního fondu

Čl. 8
Správní rada

1. Správní rada je statutárním orgánem fondu, spravuje majetek fondu, řídí činnost fondu a rozhoduje o všech záležitostech fondu.
2. Do výlučné působnosti správní rady náleží:

 • vydat statut a rozhodovat o jeho změnách,
 • schvalovat rozpočet a jeho změny,
 • schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření (dále jen "výroční zpráva"),
 • rozhodovat o sloučení,
 • volit nové členy správní rady a revizora a rozhodovat o odvolání člena správní rady nebo revizora, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce, z členů správní rady volit a odvolávat jejího předsedu,
 • rozhodovat o spolupráci a financování společných projektů nebo účasti na projektech připravovaných jinými nadacemi či nadačními fondy obdobného zaměření,

3. Správní rada má šest členů, kteří ze svého středu volí předsedu.
4. Funkční období členů správní rady je tříleté. Funkční období se stanoví pro všechny členy ve stejné délce. Neprovádí se každoroční obměna jedné třetiny členů správní rady. Členové nové správní rady budou zvoleni minimálně tři měsíce před uplynutím funkčního období rady stávající.
5. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné.
6. Zanikne-li členu správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního období, zvolí správní rada na jeho místo nového člena, jeho funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo.
7. Správní rada zvolí ze svého středu předsedu správní rady. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádají-li o to nejméně dva členové správní rady nebo revizor.
8. K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny členů správní rady. Hlasovací právo všech členů správní rady je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího správní radě.
9. Členství ve správní radě zaniká:

 • Uplynutím funkčního období,
 • Úmrtím,
 • Odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon č. 227/1997 Sb., tuto smlouvu nebo statut nadačního fondu,
 • Odstoupením

10. Funkce člena správní rady je nezastupitelná
11. Správní rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Správní radu svolává její předseda. Zasedání řídí předseda správní rady. Správní rada je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
12. Mimořádné jednání správní rady je oprávněn svolat revizor, vyžadují-li to zájmy nadačního fondu a neučiní-li tak předseda správní rady.
13. Jednání správní rady se může účastnit revizor a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.
14. O zasedání správní rady se vyhotovuje zápis, ve kterém se uvede den a místo konání, jména zúčastněných osob, program jednání, podstatný obsah jednání, výsledky hlasování a přijatá rozhodnutí. Zápis podepisuje předseda správní rady.

Čl. 9
Revizor

1. Kontrolním orgánem fondu je revizor. Funkční období revizora je pětileté. Revizor zejména:
kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného fondem,
přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,
dohlíží na to, zda fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a statutem fondu,
upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.
2. Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména:
nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se fondu,
svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady.
3. Revizor má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.

Čl. 10
Výroční zpráva

1. Nadační fond vede účetnictví podle zvláštních předpisů označených v zákoně č. 227/1997 Sb. s tím, že hospodářský rok nadačního fondu odpovídá roku kalendářnímu. Roční účetní závěrka fondu musí být ověřena auditorem za kalendářní rok, v němž úhrn celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných fondem převýší 3 000 000,- Kč  nebo pokud majetek fondu je vyšší než 3 000 000,- Kč.
2. Fond vypracovává výroční zprávu vždy do 31. března následujícího kalendářního roku.
3. Výroční zpráva musí obsahovat údaje uvedené v §25 odst. 2 zákona 227/1997 Sb.

Čl. 11
Způsob jednání jménem fondu

1. Předseda správní rady jedná jménem správní rady navenek a podepisuje se za nadační fond a to tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu nadačního fondu připojí svůj podpis.
2. Za fond jedná předseda samostatně.

Čl. 12
Práva a povinnosti členů správní rady

Členu správní rady přísluší nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem jeho funkce.

Čl. 13
Zánik fondu

Fond zaniká z důvodů a způsoby, které stanoví zákon.

V Plánici dne 9. května 2012

Dalibor Hák, předseda správní rady
Jana Háková, člen správní rady
Hana Hanzlíková, člen správní rady
Miroslav Dítě, člen správní rady
Jan Turek, člen správní rady
Vojtěch Benedikt Krejčí, člen správní rady

 
 
© SEVASOFT, s.r.o. 2010-2022. All rights reserved. | Powered by Linux